maandag 1 februari 2021

Corona virus en schietbeurten – update 29/1/2021

Door de coronamaatregelen zijn de indoorschietstanden sinds 29/10/2020 voor de tweede maal gesloten. De indoorschietstanden zullen wellicht nog enige tijd gesloten blijven. Dat heeft tot gevolg dat het behalen van de vereiste van 12, respectievelijk 6 schietbeurten met toepassing van de vorige coronamaatregel, voor heel wat sportschutters niet haalbaar wordt. Op voorstel van Vlaams minister van Sport Ben Weyts, besliste de Vlaamse Regering op 29/1/2021 daarom tot aanvulling van de tijdelijke maatregelen uit het besluit van 27/3/2020. Deze aanpassing treedt in werking op 1/2/2021. 1. Voorlopige sportschutterslicenties De tijdelijke regeling die de duur van alle voorlopige sportschutterslicenties die op 14/3/2020 geldig waren verlengt met zes maanden wordt uitgebreid. Ze is ook van toepassing op de voorlopige sportschutterslicenties, die uitgereikt zijn vanaf 15/3/2020 tot uiterlijk 1 maand na de huidige sluiting van de indoorschietstanden. Voorlopige sportschutterslicenties, geldig op 14/3/2020 en voorlopige sportschutterslicenties, uitgereikt vanaf 15/3/2020 tot uiterlijk 1 maand na de huidige sluiting van de indoorschietstanden uitzonderlijk verlengd met 6 maanden (DUS: 12 + 6 maand = 18 maand)geen spreiding schietbeurten over 2 trimesterswél spreiding schietbeurten over verschillende dagentijdens de verlenging kan je in dat geval duseventuele schietbeurten inhalendeelnemen aan de praktische proef voor het behalen van een definitieve sportschutterslicentieVoorbeeld: voorlopige sportschutterslicentie met vervaldatum 20/3/2021 heeft als nieuwe vervaldatum 20/09/2021. 2. Definitieve sportschutterslicenties Er zijn 4 situaties waarin een sportschutter zich kan bevinden: Lopende sportschutterslicenties, geldig op 1/2/2021 en met jaarlijkse vervaldag van 1/2/2021 t.e.m. 30/1/2022Nieuwe sportschutterslicenties uitgereikt vanaf 1/2/2021 tot uiterlijk 3 maanden na de huidige sluiting van de indoorschietstandenSportschutterslicenties die op 1/2/2021 niet meer geldig zijn en met jaarlijkse vervaldag van 8/7/2020 tot en met 28/10/2020Sportschutterslicenties die op 1/2/2021 niet meer geldig zijn en met jaarlijkse vervaldag van 29/10/2020 tot en met 30/01/2021 Hierna volgt per situatie de nieuwe tijdelijke maatregel. Situatie 1 Lopende sportschutterslicenties geldig op 1/2/2021 en met jaarlijkse vervaldag van 1/2/2021 t.e.m. 30/1/2022 Vervaldag 1 vanaf 1/2/2021aanvraag geldigverklaring/hernieuwingvoorwaarden sportschuttersdecreetMAAR: geen schietbeurten te bewijzenVervaldag 2aanvraag geldigverklaring/hernieuwingvoorwaarden sportschuttersdecreetMAAR:12 schietbeurten in voorgaande 24 maandgeen spreiding schietbeurten over 2 trimesters, wél spreiding schietbeurten over 12 dagen Situatie 2 Nieuwe sportschutterslicenties uitgereikt vanaf 1/2/2021 tot uiterlijk 3 maanden na de huidige sluiting van de indoorschietstanden Vervaldag 1aanvraag geldigverklaringvoorwaarden sportschuttersdecreetMAAR:6 schietbeurten in voorgaande 12 maandgeen spreiding schietbeurten over 2 trimesters, wél spreiding schietbeurten over 6 dagenVervaldag 2, 3, …voorwaarden sportschuttersdecreet Situatie 3 Sportschutterslicenties die op 1/2/2021...

Read More
zondag 7 juni 2020

HEROPENING SCHIETSTAND – Richtlijnen corona

De schietstand is voorlopig enkel open voor leden ! Er worden voorlopig geen dagschutters aanvaard en geen dagkaarten gemaakt tot 30 juni ! Beste leden,  Heuglijk nieuws ! Nu dinsdag 9 juni gaat de club terug open om 14 uur. De openingsuren wijzigen niet, met uitzondering van de maandagen, dan blijft de club dicht. Er worden dus tot nader bericht GEEN dynamische disciplines getraind, ook niet op woensdag (IPSC) omdat contact nog altijd vermeden moet worden. Van zodra de overheid de regels verder versoepeld kunnen we terug dynamische disciplines gaan trainen. Voor de schiet en hanteringsproeven, krijgen we nog verdere instructies van de federaties. Er zijn ons door de federale overheid wel een aantal maatregelen opgelegd. Deze maatregelen dienen stipt opgevolgd te worden, niet alleen door jullie maar ook zeker door ons als bestuur.  Het niet naleven van deze regels heeft onmiddellijke schorsing tot gevolg. A : Voor wat betreft de cafetaria :   Betreden geschiedt langs de gekende  toegangsdeur (IN). Wapens blijven in de auto liggen tot je naar beneden gaat om contact te vermijden in wapenkamer. Wanneer je binnenkomt : steeds eerst je handen gaan wassen of ontsmetten (met mondmasker). GEEN alcohol-gel gebruiken vlak voor het schieten. Als je handen niet goed droog zijn,  kan dit ontbranden bij het afvuren van vuurwapens!! Na het schieten ga je buiten langs de andere deur (aan de kant van het overdekte terras/luchtstand) (OUT) en  leg je de wapens en toebehoren onmiddellijk terug in de auto en pas daarna kom je terug binnen  in de cafetaria, dus weerom via dezelfde deur als diegene waar je de eerste keer langs bent binnengekomen.  (De wapenkamer is niet toegankelijk, met uitzondering van de enkelingen die niet met een auto zijn). Ook wanneer je terug binnenkomt moet je de handen wassen of ontsmetten, vooraleer je een bestelling plaatst of jouw boekje laat afstempelen (boekje zelf openleggen en al invullen met eigen balpen).  Ga je bvb. een sigaretje roken, zelfde scenario. Buiten langs de deur aan de luchtstand (OUT) en terug binnen langs de gewone ingang (IN).   Er mag niet meer aan de toog een drank genuttigd of nagepraat worden. De toog is verboden zone, tenzij voor een bestelling of voor het terugbrengen van glazen of flesjes.  Iedereen neemt plaats op een lage stoel, dit aan een tafel.   De tafels zijn herschikt,...

Read More
woensdag 15 april 2020

Corona virus en schietbeurten – update 15/04

Lockdown verlengd t.e.m. 3 mei. 1. Voorlopige sportschutterslicenties die vervallen in de periode waarin de annulering van sportactiviteiten geldt:  worden uitzonderlijk verlengd met het aantal kalenderdagen dat de algemene annulering van sportactiviteiten van toepassing is.tijdens de verlenging kan je in dat geval dus eventuele schietbeurten inhalendeelnemen aan de praktische proef voor het behalen van een definitieve sportschutterslicentie.De algemene coronamaatregel over de annulering van sportactiviteiten ging in op 14 maart en loopt -voorlopig- t.e.m. 3 mei = (voorlopig) 51 kalenderdagen (dit kan nog verlengd worden). 2. Sportschutterslicenties die vervallen in de periode tot uiterlijk 1 maand na de periode waarin de annulering van sportactiviteiten geldt: kunnen toch – uitzonderlijk – geldig verklaard of hernieuwd worden, ook al heeft de sportschutter onvoldoende schietbeurten behaald. Dat kan uiteraard alleen als aan alle andere voorwaarden voldaan is. Deze sportschutters moeten – zoals andere jaren – hun aanvraag tot geldigverklaring of hernieuwing van de sportschutterslicentie tijdig indienen. De algemene coronamaatregel over de annulering van sportactiviteiten ging in op 14 maart en loopt -voorlopig- t.e.m. 3 mei. De afwijkende maatregel voor sportschutterslicenties is dus van toepassing op sportschutterslicenties met een vervaldatum die ligt in de periode 14 maart t.e.m. (voorlopig) 3...

Read More
zaterdag 28 maart 2020

Corona virus en schietbeurten – update 28/03

De Vlaamse Regering keurde 27 maart 2020 een besluit goed welke enkele tijdelijke maatregelen invoert voor sportschutterslicenties die vervallen in de periode, of  één maand nadien (voor definitieve licenties), waarin de schietstanden zijn gesloten door de CORONA-maatregelen. De volledige regeling kan u in onderstaande communicatie lezen: Door de coronamaatregelen zijn alle sportactiviteiten geannuleerd. Ook de schietstanden zijn gesloten. Voor sommige sportschutters kan de tijdelijke sluiting van de schietstanden voor problemen zorgen, bijvoorbeeld als hun sportschutterslicentie vervalt en ze nog enkele schietbeurten te weinig behaalden vóór de sluiting van de schietstanden. Daarom besliste de Vlaamse Regering op 27 maart 2020 tot enkele tijdelijke maatregelen. Zo wordt aan de burger en de overheid rechtszekerheid verleend: 1. Voorlopige sportschutterslicenties die vervallen in de periode waarin de annulering van sportactiviteiten geldt:  worden uitzonderlijk verlengd met het aantal kalenderdagen dat de algemene annulering van sportactiviteiten van toepassing is.tijdens de verlenging kan je in dat geval dus eventuele schietbeurten inhalendeelnemen aan de praktische proef voor het behalen van een definitieve sportschutterslicentie.De algemene coronamaatregel over de annulering van sportactiviteiten ging in op 14 maart en loopt -voorlopig- t.e.m. 19 april = (voorlopig) 37 kalenderdagen (dit kan nog verlengd worden). Enkele voorbeelden: Voorbeeld 1: voorlopige sportschutterslicentie met vervaldatum 16/3/2020 heeft als nieuwe (voorlopige) vervaldatum 22/4/2020Voorbeeld 2: voorlopige sportschutterslicentie met vervaldatum 30/3/2020 heeft als (voorlopige) vervaldatum 06/05/2020. 2. Sportschutterslicenties die vervallen in de periode tot uiterlijk 1 maand na de periode waarin de annulering van sportactiviteiten geldt: kunnen toch – uitzonderlijk – geldig verklaard of hernieuwd worden, ook al heeft de sportschutter onvoldoende schietbeurten behaald. Dat kan uiteraard alleen als aan alle andere voorwaarden voldaan is. Deze sportschutters moeten – zoals andere jaren – hun aanvraag tot geldigverklaring of hernieuwing van de sportschutterslicentie tijdig indienen. De algemene coronamaatregel over de annulering van sportactiviteiten ging in op 14 maart en loopt -voorlopig- t.e.m. 19 april. De afwijkende maatregel voor sportschutterslicenties is dus van toepassing op sportschutterslicenties met een vervaldatum die ligt in de periode 14 maart t.e.m. (voorlopig) 19...

Read More
donderdag 26 maart 2020

Corona virus en schietbeurten – update 26/03

Vlaams nooddecreet gepubliceerd Er is soms ook een beetje goed nieuws in deze virulente tijden. Op 24 maart werd een Vlaams nooddecreet gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. Dit decreet geeft aan de Vlaamse regering de bevoegdheid om, in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid “nadere regels uitwerken voor de opschorting, het stuiten of de verlenging van proceduretermijnen of de tijdelijke aanpassing van procedurele of administratieve verplichtingen in diverse decreten en de uitvoeringsbesluiten erbij”. Dit decreet is van bijzonder belang voor de houders van een sportschutterslicentie. Door dit decreet kan de Vlaamse overheid de nodige beslissingen nemen om bestaande termijnen te verlengen, op te schorten of te stuiten zodat iedereen nog de mogelijkheid kan krijgen om aan de verplichting te voldoen regelmatig te schieten. Dit is van belang om de sportschutterslicentie te behouden. Naar verluidt vergadert de Vlaamse regering morgen over een totaal pakket aan maatregelen die nodig zijn om administratieve problemen te vermijden, onder meer bij de geldigverklaringen en hernieuwingen van sportschutterslicenties. Het is in elk geval de bedoeling dat er een oplossing komt waardoor iedereen die onvoldoende schietbeurten had en die had kunnen halen indien de schietstanden niet gesloten zouden zijn door de Corona-maatregelen de mogelijkheid krijgt om in orde te blijven. Wij houden u verder op de...

Read More
maandag 16 maart 2020

Corona virus en schietbeurten – update 16/03

Hieronder een publicatie van wapenunie: Donderdag 12 maart 2020 heeft de overheid via de media aangekondigd dat alle recreatieve activiteiten tot 3 april 2020 verboden zijn. De draagwijdte hiervan was gisteren lange tijd onduidelijk. De informatie in de pers was immers enkel gebaseerd op uitspraken van de eerste minister tijdens een persconferentie zoals deze her en der werden weergegeven. Wij hebben gisteren tijdens de dat voortdurend informatie bezorgd aan de schietstanden op basis van voortschrijdend inzicht. Op vrijdag 13 maart 2020 publiceerde de overheid nog op de valreep een ministerieel besluit waarin de maatregelen zijn omschreven. Dit besluit werd genomen op basis van de wet civiele veiligheid van 15 mei 2007. Vanaf 13 maart 2020 tot en met 3 april 2020 worden de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard verboden. Enkel activiteiten in intieme of familiale kring worden nog toegelaten. Tot en met 3 april 2020 worden de inrichtingen die behoren tot de culturele, festieve, recreatieve, sportieve en horecasector gesloten. Dit betekent dus dat alle schietstanden gesloten moeten worden. Ze kunnen niet meer gebruikt worden door particulieren, overheidsdiensten of veiligheidsdiensten vermits de sluiting betrekking heeft op de volledige inrichting, ongeacht de gebruikers ervan. Wat met mijn schietbeurten ? Deze sluiting gedurende drie weken kan problemen geven voor het behalen van de schietbeurten. Voor recreatieve schutters is het probleem minder acuut vermits zij moeten bewijzen dat ze gaan schieten. In een omzendbrief wordt gezegd dat er minstens 10 schietbeurten per jaar dienen te zijn. Deze periode wordt verondersteld per kalenderjaar te lopen. Wie geen sportschutterslicentie heeft, zal na 3 april zijn beurten kunnen schieten zodat hij de wettige reden voor zijn wapenvergunning nog kan bewijzen. Voor sportschutters die nog net enkele beurten te kort hadden om aan minimum 12 schietbeurten te komen, kunnen wel in de problemen komen. Dit zal vooral het geval zijn indien zijn tijdens de periode van sluiting nog hun geldigverklaring of hernieuwing van hun sportschutterslicentie dienen aan te vragen. Als ze dan nog enkele beurten te kort komen, of als bij de geldigverklaring/hernieuwing zou gebleken zijn dat een beurt ongeldig is die nog moet ingehaald worden, kunnen deze sportschutters nergens meer te recht om de ontbrekende beurten te schieten. Er is overleg met de bevoegde overheden die begrip hebben voor de situatie. Er kan...

Read More