dinsdag 11 mei 2021

Schietstanden mogen BEPERKT open ENKEL voor definitieve SSL houders

Op 7 mei 2021 werd een nieuw ministerieel besluit gepubliceerd waarin de corona maatregelen nog eens worden aangepast. In het ministerieel besluit zelf staat er niets over de heropening van sportinfrastructuur en dus ook over de heropening van de schietstanden.Op dezelfde dag werd om 21u15 een FAQ verspreid aan de lokale besturen en aan de pers. Ondertussen is de tekst hiervan ook gepubliceerdIn deze tekst is het volgende te lezen:“Schietstanden blijven toegankelijk voor sportschutters voor het behalen van de verplichte schietbeurten in het kader van de vigerende regelgeving van de gemeenschappen betreffende het sportschieten.”Ondertussen is er verder overleg geweest tussen de federaties en Sport Vlaanderen. Er is daar overeengekomen dat de FAQ bindend is. Bijgevolg mogen de schietstanden gedeeltelijk terug open. Enkel de houders van een DEFINITIEVE sportschutterslicentie mogen voorlopig de schietstanden bezoeken. Houders van een voorlopige sportschutterslicentie kunnen niet schieten vermits zij steeds moeten worden begeleid door een andere schutter. Dergelijke begeleiding is niet te organiseren rekening houdend met de corona maatregelen. Er zijn dus ook geen trainingen, wedstrijden, initiaties of occasionele schutters op dagkaart!!Deze gedeeltelijke heropening is goed nieuws voor wie een sportschutterslicentie heeft en al schietbeurten wil halen. Onder meer  volgende personen kunnen ook nog NIET naar de schietstand: houders van een vergunning tot het voorhanden hebben van een vergunningsplichtig vuurwapen model 4 die geen houder zijn van een sportschutterslicentie;politie agenten die een toelating hebben om hun privé wapen te gebruiken maar geen houder zijn van een definitieve sportschutterslicentiehouders van een jachtverlof die geen houder zijn van een definitieve sportschutterslicentiehouders van een Europese vuurwapenpas die geen houder zijn van een definitieve sportschutterslicentiehouders van een aanstelling als jachtwachter die geen houder zijn van een definitieve sportschutterslicentie.luchtdrukschutters die geen houder zijn van een definitieve sportschutterlicentie Met andere woorden en om elke onduidelijkheid te vermijden: ENKEL wie een definitieve sportschutterslicentie heeft, mag op de schietstand en dit uitsluitend om de vereiste schietbeurten te behalen.  Er zal controle zijn! Het spreekt voor zich dat deze schietbeurten ook genoteerd dienen te worden in het sportschuttersboekje. Er kan door de houders geschoten worden met alle vergunningsplichtige vuurwapens die gebruikt mogen worden voor het beoefenen van een door de federaties aangeboden schietdiscipline zoals pistolen en revolvers in alle kalibers, karabijnen, geweren, … Het is dus NIET zo dat enkel geschoten zou kunnen worden met de vuurwapens die voorhanden mogen...

Read More
maandag 1 februari 2021

Corona virus en schietbeurten – update 29/1/2021

Door de coronamaatregelen zijn de indoorschietstanden sinds 29/10/2020 voor de tweede maal gesloten. De indoorschietstanden zullen wellicht nog enige tijd gesloten blijven. Dat heeft tot gevolg dat het behalen van de vereiste van 12, respectievelijk 6 schietbeurten met toepassing van de vorige coronamaatregel, voor heel wat sportschutters niet haalbaar wordt. Op voorstel van Vlaams minister van Sport Ben Weyts, besliste de Vlaamse Regering op 29/1/2021 daarom tot aanvulling van de tijdelijke maatregelen uit het besluit van 27/3/2020. Deze aanpassing treedt in werking op 1/2/2021. 1. Voorlopige sportschutterslicenties De tijdelijke regeling die de duur van alle voorlopige sportschutterslicenties die op 14/3/2020 geldig waren verlengt met zes maanden wordt uitgebreid. Ze is ook van toepassing op de voorlopige sportschutterslicenties, die uitgereikt zijn vanaf 15/3/2020 tot uiterlijk 1 maand na de huidige sluiting van de indoorschietstanden. Voorlopige sportschutterslicenties, geldig op 14/3/2020 en voorlopige sportschutterslicenties, uitgereikt vanaf 15/3/2020 tot uiterlijk 1 maand na de huidige sluiting van de indoorschietstanden uitzonderlijk verlengd met 6 maanden (DUS: 12 + 6 maand = 18 maand)geen spreiding schietbeurten over 2 trimesterswél spreiding schietbeurten over verschillende dagentijdens de verlenging kan je in dat geval duseventuele schietbeurten inhalendeelnemen aan de praktische proef voor het behalen van een definitieve sportschutterslicentieVoorbeeld: voorlopige sportschutterslicentie met vervaldatum 20/3/2021 heeft als nieuwe vervaldatum 20/09/2021. 2. Definitieve sportschutterslicenties Er zijn 4 situaties waarin een sportschutter zich kan bevinden: Lopende sportschutterslicenties, geldig op 1/2/2021 en met jaarlijkse vervaldag van 1/2/2021 t.e.m. 30/1/2022Nieuwe sportschutterslicenties uitgereikt vanaf 1/2/2021 tot uiterlijk 3 maanden na de huidige sluiting van de indoorschietstandenSportschutterslicenties die op 1/2/2021 niet meer geldig zijn en met jaarlijkse vervaldag van 8/7/2020 tot en met 28/10/2020Sportschutterslicenties die op 1/2/2021 niet meer geldig zijn en met jaarlijkse vervaldag van 29/10/2020 tot en met 30/01/2021 Hierna volgt per situatie de nieuwe tijdelijke maatregel. Situatie 1 Lopende sportschutterslicenties geldig op 1/2/2021 en met jaarlijkse vervaldag van 1/2/2021 t.e.m. 30/1/2022 Vervaldag 1 vanaf 1/2/2021aanvraag geldigverklaring/hernieuwingvoorwaarden sportschuttersdecreetMAAR: geen schietbeurten te bewijzenVervaldag 2aanvraag geldigverklaring/hernieuwingvoorwaarden sportschuttersdecreetMAAR:12 schietbeurten in voorgaande 24 maandgeen spreiding schietbeurten over 2 trimesters, wél spreiding schietbeurten over 12 dagen Situatie 2 Nieuwe sportschutterslicenties uitgereikt vanaf 1/2/2021 tot uiterlijk 3 maanden na de huidige sluiting van de indoorschietstanden Vervaldag 1aanvraag geldigverklaringvoorwaarden sportschuttersdecreetMAAR:6 schietbeurten in voorgaande 12 maandgeen spreiding schietbeurten over 2 trimesters, wél spreiding schietbeurten over 6 dagenVervaldag 2, 3, …voorwaarden sportschuttersdecreet Situatie 3 Sportschutterslicenties die op 1/2/2021...

Read More
zondag 7 juni 2020

HEROPENING SCHIETSTAND – Richtlijnen corona

De schietstand is voorlopig enkel open voor leden ! Er worden voorlopig geen dagschutters aanvaard en geen dagkaarten gemaakt tot 30 juni ! Beste leden,  Heuglijk nieuws ! Nu dinsdag 9 juni gaat de club terug open om 14 uur. De openingsuren wijzigen niet, met uitzondering van de maandagen, dan blijft de club dicht. Er worden dus tot nader bericht GEEN dynamische disciplines getraind, ook niet op woensdag (IPSC) omdat contact nog altijd vermeden moet worden. Van zodra de overheid de regels verder versoepeld kunnen we terug dynamische disciplines gaan trainen. Voor de schiet en hanteringsproeven, krijgen we nog verdere instructies van de federaties. Er zijn ons door de federale overheid wel een aantal maatregelen opgelegd. Deze maatregelen dienen stipt opgevolgd te worden, niet alleen door jullie maar ook zeker door ons als bestuur.  Het niet naleven van deze regels heeft onmiddellijke schorsing tot gevolg. A : Voor wat betreft de cafetaria :   Betreden geschiedt langs de gekende  toegangsdeur (IN). Wapens blijven in de auto liggen tot je naar beneden gaat om contact te vermijden in wapenkamer. Wanneer je binnenkomt : steeds eerst je handen gaan wassen of ontsmetten (met mondmasker). GEEN alcohol-gel gebruiken vlak voor het schieten. Als je handen niet goed droog zijn,  kan dit ontbranden bij het afvuren van vuurwapens!! Na het schieten ga je buiten langs de andere deur (aan de kant van het overdekte terras/luchtstand) (OUT) en  leg je de wapens en toebehoren onmiddellijk terug in de auto en pas daarna kom je terug binnen  in de cafetaria, dus weerom via dezelfde deur als diegene waar je de eerste keer langs bent binnengekomen.  (De wapenkamer is niet toegankelijk, met uitzondering van de enkelingen die niet met een auto zijn). Ook wanneer je terug binnenkomt moet je de handen wassen of ontsmetten, vooraleer je een bestelling plaatst of jouw boekje laat afstempelen (boekje zelf openleggen en al invullen met eigen balpen).  Ga je bvb. een sigaretje roken, zelfde scenario. Buiten langs de deur aan de luchtstand (OUT) en terug binnen langs de gewone ingang (IN).   Er mag niet meer aan de toog een drank genuttigd of nagepraat worden. De toog is verboden zone, tenzij voor een bestelling of voor het terugbrengen van glazen of flesjes.  Iedereen neemt plaats op een lage stoel, dit aan een tafel.   De tafels zijn herschikt,...

Read More
woensdag 15 april 2020

Corona virus en schietbeurten – update 15/04

Lockdown verlengd t.e.m. 3 mei. 1. Voorlopige sportschutterslicenties die vervallen in de periode waarin de annulering van sportactiviteiten geldt:  worden uitzonderlijk verlengd met het aantal kalenderdagen dat de algemene annulering van sportactiviteiten van toepassing is.tijdens de verlenging kan je in dat geval dus eventuele schietbeurten inhalendeelnemen aan de praktische proef voor het behalen van een definitieve sportschutterslicentie.De algemene coronamaatregel over de annulering van sportactiviteiten ging in op 14 maart en loopt -voorlopig- t.e.m. 3 mei = (voorlopig) 51 kalenderdagen (dit kan nog verlengd worden). 2. Sportschutterslicenties die vervallen in de periode tot uiterlijk 1 maand na de periode waarin de annulering van sportactiviteiten geldt: kunnen toch – uitzonderlijk – geldig verklaard of hernieuwd worden, ook al heeft de sportschutter onvoldoende schietbeurten behaald. Dat kan uiteraard alleen als aan alle andere voorwaarden voldaan is. Deze sportschutters moeten – zoals andere jaren – hun aanvraag tot geldigverklaring of hernieuwing van de sportschutterslicentie tijdig indienen. De algemene coronamaatregel over de annulering van sportactiviteiten ging in op 14 maart en loopt -voorlopig- t.e.m. 3 mei. De afwijkende maatregel voor sportschutterslicenties is dus van toepassing op sportschutterslicenties met een vervaldatum die ligt in de periode 14 maart t.e.m. (voorlopig) 3...

Read More
zaterdag 28 maart 2020

Corona virus en schietbeurten – update 28/03

De Vlaamse Regering keurde 27 maart 2020 een besluit goed welke enkele tijdelijke maatregelen invoert voor sportschutterslicenties die vervallen in de periode, of  één maand nadien (voor definitieve licenties), waarin de schietstanden zijn gesloten door de CORONA-maatregelen. De volledige regeling kan u in onderstaande communicatie lezen: Door de coronamaatregelen zijn alle sportactiviteiten geannuleerd. Ook de schietstanden zijn gesloten. Voor sommige sportschutters kan de tijdelijke sluiting van de schietstanden voor problemen zorgen, bijvoorbeeld als hun sportschutterslicentie vervalt en ze nog enkele schietbeurten te weinig behaalden vóór de sluiting van de schietstanden. Daarom besliste de Vlaamse Regering op 27 maart 2020 tot enkele tijdelijke maatregelen. Zo wordt aan de burger en de overheid rechtszekerheid verleend: 1. Voorlopige sportschutterslicenties die vervallen in de periode waarin de annulering van sportactiviteiten geldt:  worden uitzonderlijk verlengd met het aantal kalenderdagen dat de algemene annulering van sportactiviteiten van toepassing is.tijdens de verlenging kan je in dat geval dus eventuele schietbeurten inhalendeelnemen aan de praktische proef voor het behalen van een definitieve sportschutterslicentie.De algemene coronamaatregel over de annulering van sportactiviteiten ging in op 14 maart en loopt -voorlopig- t.e.m. 19 april = (voorlopig) 37 kalenderdagen (dit kan nog verlengd worden). Enkele voorbeelden: Voorbeeld 1: voorlopige sportschutterslicentie met vervaldatum 16/3/2020 heeft als nieuwe (voorlopige) vervaldatum 22/4/2020Voorbeeld 2: voorlopige sportschutterslicentie met vervaldatum 30/3/2020 heeft als (voorlopige) vervaldatum 06/05/2020. 2. Sportschutterslicenties die vervallen in de periode tot uiterlijk 1 maand na de periode waarin de annulering van sportactiviteiten geldt: kunnen toch – uitzonderlijk – geldig verklaard of hernieuwd worden, ook al heeft de sportschutter onvoldoende schietbeurten behaald. Dat kan uiteraard alleen als aan alle andere voorwaarden voldaan is. Deze sportschutters moeten – zoals andere jaren – hun aanvraag tot geldigverklaring of hernieuwing van de sportschutterslicentie tijdig indienen. De algemene coronamaatregel over de annulering van sportactiviteiten ging in op 14 maart en loopt -voorlopig- t.e.m. 19 april. De afwijkende maatregel voor sportschutterslicenties is dus van toepassing op sportschutterslicenties met een vervaldatum die ligt in de periode 14 maart t.e.m. (voorlopig) 19...

Read More